عنوان تلفن
تماس با دانشگاه 32324401-6
بهداری دانشگاه داخلي 2500
تاکسی تلفنی داخلي 2132
نگهبانی  درب ورودی داخلي 2376
تاسیسات داخلي 2458