می توانید با وارد کردن چند کاراکتر از (نام یا نام خانوادگی- یا واحد -یا تلفن داخلی-یا تلفن مستقیم-یا عنوان شغلی) و سپس فشردن کلید جستجو عمل جستجو را انجام دهید

جستجو :

نامنام خانوادگیواحدپست سازمانیتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهوشزمانی فرادنبهاداره امور حقوقی 2123  
مرجانموجودی دهکردیاداره امور خوابگاهها 2359  
کبریمحمودیاداره امور خوابگاهها    
سوسنصفائیاداره امور خوابگاهها 2359  
کبریمحمودیاداره امور خوابگاهها    
ناهیدنعمتی شیرتریاداره امور خوابگاهها 2547  
افراسیابصادقی چلچهاداره امور رفاه کارکنانرئیس اداره امور رفاه کارکنان 2168  
بانک تجارتاداره امور رفاه کارکنان  32324408-32324536 
فریدونرحیمیان زادهاداره آموزشهای آزاد و بورسها 2390  
سید ابوالقاسمحسینیان شلمزاریاداره تدارکاتكارپرداز2292  
12345678910...